Beräkningsstandard och noggrannhet 

Alla energiberäkningsprogram utgör förenklingar av verkligheten. EHK är utformad så att användarens misstag och subjektiva bedömningar ska minimeras. Skillnaden mellan beräkning och verkligt utfall påverkas av valda indata och dess relevans, av kvalitetsarbetet under byggprocessen, av användarnas beteende, m.fl. faktorer.

 

Programversion 3.0 följer EN 13790 standard, BEN2 och är kompatibel för beräkning av värmeförlusttal enligt FEBY18. EHK har använts för beräkning av kontorsbyggnader, skolor, förskolor och även för extrema byggnader som Icehotel i Jukkasjärvi, men för byggnader med stora dygnsvariationer för värme och kyla så rekommenderas dynamiska beräkningsprogram (timdata). BBR anger dynamiska program för årsenergiberäkning av lokalbyggnader. Beräkning av värmeförlusttal är en statisk ekvation och därför oberoende av tidsupplösningar.

 

All beräkningsmetodik utgör en förenkling av verkligheten.
Förluster via mark och solinstrålning kan beräknas på olika sätt och ger därför en viss osäkerhet. Beräkning av köldbryggor är besvärligt och det är användarens ansvar att lägga in relevanta data hämtat från andra projekt eller med speciell programvara för att kalkylera dessa. EHK strukturerar indata så att köldbryggor tydliggörs och redovisas.

 

Modellen för beräkningen av förluster mot mark i EHK förutsätter att golvet är isolerat. Vidare krävs att data för byggnadens omkrets mot mark läggs in (längd för golvbjälklag) och isolervärden för golvet, annars kan inte marktemperaturen beräknas. 

 

Programmet är ursprungligen avsett för lågenergihus med FX-system, men för ren frånluftsventilation kan värdet för återvinning sättas till 0,1 för att inte spärras. Tilluftsflödet (via tilluftsventilerna) sätts till 95% då läckflödet påverkas av byggnadens undertryck (balansflödet).

 

Energikalkylen sker med en styrd inmatning av indata för bostäder (BEN2), så det blir enkelt för användaren och för granskningen. 

 

Resultatet för värmekalkylen har en förväntad beräkningsnoggrannhet på +/- 3 kWh/m2inom intervallet 10 – 40 kWh/m2 och +/- 5 kWh/m2 inom intervallet 40 – 60 kWh/m2.

 

I helt skuggiga lägen, eller i mycket soliga lägen och för byggnader med mycket stora fönsterareor ökar osäkerheten.